Notariusz

Łukasz Galewicz

Zakres czynności notarialnych określa art. 79 Ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie.

Notariusz dokonuje następujących czynności

 • Sporządza akty notarialne;
 • Sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
 • Sporządza poświadczenia;
 • Doręcza oświadczenia;
 • Spisuje protokoły;
 • Sporządza protesty weksli i czeków;
 • Przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
 • Sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
 • Sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów

Akty i dokumenty powinny być sporządzone przez notariusza w sposób zrozumiały i przejrzysty.

Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz jest obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne.

Notariusz jest obowiązany udzielać stronom niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej.

Wszelkie informacje na temat dokonywanych czynności notarialnych, wysokości opłat i niezbędnych dokumentów udzielane są nieodpłatnie.

notariusz

Łukasz Galewicz

 • Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie
 • W latach 2009 do 2011 odbył aplikację notarialną przy Izbie Notarialnej w Rzeszowie. Następnie pracował w charakterze asesora notarialnego.
 • Decyzją Ministra Sprawiedliwości powołany został na stanowisko notariusza w Krośnie.
 • Kancelarię Notarialną prowadzi od roku 2014.

Opłaty

Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie – Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksynotarialnej właściwe dla danej czynności, określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

Notariusz jest także na podstawie odrębnych przepisów płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków i darowizn. Jeżeli akt notarialny obejmuje wniosek o wpis do księgi wieczystej podlegający opłacie sądowej notariusz pobiera od wnioskodawców tę opłatę, którą następnie przekazuje właściwemu sądowi rejonowemu. Wysokość opłat sądowych reguluje Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.